หนึ่งชีวิต คือ เศษเสี้ยวแห่งการเดินทางในสังสารวัฏฏ์อันยาวนาน มีปรมัตถ์อสังขตธรรมเป็นจุดหมาย คือ พระนิพพาน

พันตรีทัญพิสิษฐ์ โสตถิเสวี

โทร. 091-743-4164
Blog : http://thanphisit.blogspot.com/
Gmail: thanphisit51@gmail.com


ภูมิลำเนา :ต.เมืองพาน อ. พาน จ. เชียงราย

ประวัติการศึกษา

-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพานพิทยาคม อ. พาน จ. เชียงราย
-โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ. เมือง จ. เชียงราย (พ.ศ. 2538-2539)
- นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 40 (พ.ศ. 2539-2541)
- นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 51 (พ.ศ. 2541-2543)
- นักเรียนนายร้อยสหรัฐ Virginia Military Institute (VMI Class 2005) (พ.ศ. 2543-2548)
- นักเรียนนายร้อยแลกเปลี่ยนระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร (พ.ศ. 2546)


ประวัติการศึกษาหลักสูตรทางทหาร

- หลักสูตรงานยุทธศาสตร์การเกาะติดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ ๑ (พ.ศ. 2549)
- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารช่าง โรงเรียนทหารช่าง รุ่นที่ 78 (พ.ศ. 2550)
-หลักสูตร Unit logistics Officer Course (ULOC) รุ่นที่ 59; School of Logistics, Army Logistics Training Institute, Kranji Camp III ประเทศสิงคโปร์ (15 มี.ค. - 3 พ.ค. 2551)
-หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด โรงเรียนทหารช่าง รุ่นนายทหารที่ 24 (พ.ศ. 2552)
-หลักสูตร Junior Command and Staff Course และ Law of Armed Conflict Course ทุน MTAP องค์การนาโต้ ณ Camp Aldershot รัฐโนวาสโกเซีย ประเทศแคนาดา ( 5 ก.ย. - 10 ธ.ค. พ.ศ. 2552)
- หลักสูตรชั้นนายพันทหารช่าง โรงเรียนทหารช่าง รุ่นที่ ๕๓
-หลักสูตรการควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง โรงเรียนทหารช่าง รุ่นที่ ๑ 
- หลักสูตรการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก

เกียรติประวัติทางการศึกษา

- เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปะวรรณกรรมไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  วันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน พ.ศ. 2538
- นักเรียนทุนเล่าเรียนกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยการอุปถัมภ์ของ พลเอกวิโรจน์ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา (พ.ศ. 2540-2547)
- ศึกษาต่อต่างประเทศ ทุนกองทัพบก ณ โรงเรียนนายร้อยสหรัฐ Virginia Military Institute (พ.ศ. 2543-2548)
- ศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนนายร้อยสหรัฐและราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การทหาร(Royal Military College of Science; Defense Academy of the United Kingdom) ณ เมืองสวินดอน สหราชอาณาจักรอังกฤษ ร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สท์ Royal Military Academy Sandhurst รุ่น 2003 เพื่อศึกษาและสำรวจทัศนคติชาวอังกฤษและชาวยุโรปที่มีต่อสงครามการก่อการร้ายและปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาในอิรัก (พ.ศ. 2546)
- รางวัลการศึกษาดีเด่นของสมาคมทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา สมาคม Tau Beta Pi :The Engineering Honor Society และ สมาคม Phi Kappa Phi Honor Society (พ.ศ. 2548)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม) Virginia Military Institute (พ.ศ. 2548)


ประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ

- สหรัฐอเมริกา ศึกษาต่อต่างประเทศ โรงเรียนนายร้อยสหรัฐ Virginia Military Institute (สิงหาคม พ.ศ. 2543- พฤษภาคม2548)
- สหราชอาณาจักรอังกฤษ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนนายร้อยสหรัฐและราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การทหาร(Royal Military College of Science; Defence Academy of the United Kingdom) (มกราคม 2546 – มิถุนายน 2546)
- สาธารณรัฐฝรั่งเศส ศึกษาและสำรวจทัศนคติชาวยุโรปที่มีต่อสงครามการก่อการร้ายและปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาในอิรัก (เมษายน 2546 – พฤษภาคม 2546)
- ราชอาณาจักรสเปน ศึกษาและสำรวจทัศนคติชาวยุโรปที่มีต่อสงครามการก่อการร้ายและปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาในอิรัก (เมษายน 2546 – พฤษภาคม 2546)
-สาธารณรัฐสิงคโปร์ หลักสูตร Unit Logistics Officer Course ( 15 มี.ค -3 พ.ค 2551)
- ประเทศแคนาดา หลักสูตร Junior Command and Staff Course ทุน MTAP ณ Camp Aldershot รัฐนาวาสโกเซีย ประเทศแคนาดา (5 ก.ย. - 20 ธ.ค. 2553)

 
ประสบการณ์งานราชการทหาร

- ผู้บังคับหมวด กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (พ.ศ. 2548-2549)
- ล่ามผบ. กองกำลังทางบก การฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ Cobra Gold 2006
- รองผู้บังคับกองร้อยช่างสนามที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (พ.ศ. 2550-2552)
- ล่ามผบ. กองกำลังสหประชาชาติ การฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ Cobra Gold 2007
- ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (พ.ศ.2552 - 2554)
- ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการคับการและบริการ กองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์(พ.ศ.2554 - 2556)
- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน)ประสบการณ์ความประทับใจในชีวิตการรับราชการทหาร

- นักขับร้องวงดนตรีไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. 2542-2543)
- ตัวแทนนักเรียนไทยศึกษาต่อต่างประเทศ ณ สหราชอาณาจักรเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะเอกอัครราชทูตและทูตานุทูตของต่างประเทศ ณ สถานทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร กรุงลอนดอน เนื่องในวโรกาสสมเด็จสมเด็จพระราชินี อลิซาเบสที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ฯพณฯ วิกรม คุ้มไพโรจน์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระราชสาสน์ตราตั้งตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร (มีนาคม พ.ศ. 2546)
- ผู้บังคับกองรักษาการณ์ พระตำหนักจักรีบงกช ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระตำหนักสวนปทุมในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. ปทุมธานี (พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน)
- ผู้บังคับหมวดสวนสนาม กองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ (ธันวาคม พ.ศ. 2549)
- ผู้บังคับกองร้อยสวนสนาม กองพันทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ (ธันวาคม พ.ศ. 2550)


ผลงานวิจัยทางวิชาการ

- รายงานวิจัยทางทหารเสนอต่อกองวิชาการทหาร โรงเรียนนายร้อยสหรัฐ Virginia Military Institute เรื่อง “The British and European Attitude to the War on Terrorism and the U.S. Military Action against Iraq” (ทัศนคติของชาวอังกฤษและชาวยุโรปที่มีต่อสงครามการก่อการร้ายและปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาในอิรัก) พ.ศ. 2546
- รายงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอในงานแสดงผลงานวิจัยระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา National Conference of Undergraduate Research : NCUR 2005 ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตันแอนด์ลี (Washington and Lee University) มลรัฐเวอร์จิเนีย หัวข้อเรื่อง “A Capital Project Design for the Sea-Level Canal across the Kra Isthmus of Southern Thailand” (การออกแบบโครงการขุดคลองระดับน้ำทะเลตัดผ่านคอคอดกระทางตอนใต้ของประเทศไทย) พ.ศ. 2548


งานอื่นๆ


-งานสอนเสริมกวดวิชาสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า รับรองประสบการณ์การสอนจาก Miller Academic Center โรงเรียนนายร้อยสหรัฐ ( VMI )
-งานบรรยายวิชาฟิสิกส์  โครงการ Brand's Summer Camp 2009 วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นักเขียนนักประพันธ์วารสารกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ และวารสารกรมหารทหารช่าง

Spain

Spain

Spain 2

Spain 2

Spain 3

Spain 3

France

France

France2

France2

France 3

France 3

๊Logistic Officer Course in Singapore

๊Logistic Officer Course in Singapore

ULOC

ULOC

ULOC2

ULOC2

ULOC3

ULOC3

หลักสูตร JCSC ประเทศแคนาดา

หลักสูตร JCSC ประเทศแคนาดา

๋JCSC 2

๋JCSC 2

JCSC3

JCSC3

JCSC 4

JCSC 4

โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า จปร.

โรงเรียนนายร้อยสหรัฐ